Kaip mes veikiame?

Mūsų veiklos principai

Siekdami užsibrėžtų kasdienių tikslų, remiamės organizacijos vertybėmis bei patvirtintomis veiklos vykdymo tvarkomis. Aiškinantis pagalbos poreikį, renkant paramą bei padedant vaikams ir šeimoms, vadovaujamės dokumentais, kurių laikymasis padeda sumažinti riziką pažeisti vaiko teises.

Atrodytų keista – kaip vaikams padedanti organizacija savo veiksmais galėtų pakenkti vaikui? Visgi, vykdydami kiekvieną pagalbos projektą, pačiu aukščiausiu prioritetu laikome vaiko ir šeimos saugumo užtikrinimą: ar vaikus į ekskursiją vežančią gidę supažindinome su vaiko apsaugos kodeksu, kuriame nurodome, koks elgesys su vaikais nėra tinkamas; ar prieš fotografuodami vaiką gavome jo ir jo tėvų/globėjų sutikimą tai daryti ir t.t.

Vykdant kasdienes veiklas, siekiame užtikrinti ir visapusį mūsų veiklos skaidrumą. Tai įgyvendinti padeda patvirtinta aiški organizacinė struktūra bei aiškios organizacijos grandžių atsakomybės. Organizacijos finansai kasmet audituojami, įgyvendinant projektus yra laikomasi aiškių finansinių dokumentų tvarkymo procedūrų, o panaudojant organizacijos veiklai skirtus pinigus, yra nurodomas darbuotojas, kuris inicijavo mokėjimą ir yra už jį atsakingas. Taip pat organizacijoje patvirtinta kovos su sukčiavimu, kyšininkavimu ir korupcija politika bei yra aiški pranešimų apie pastebėtus pažeidimus tvarka.

Mūsų vertybės

Atsakomybė

Prisiimame asmeninę atsakomybę už veiksmingą turimų išteklių naudojimą, realių rezultatų siekimą ir atskaitomybę rėmėjams, partneriams bei, svarbiausia, vaikams.

Ambicingumas

Iš savęs ir savo kolegų reikalaujame aukštų tikslų siekimo ir bet kokių veiksmų kokybės visame tame, ką darome dėl vaikų ir vaikams.

Bendradarbiavimas

Gerbiame ir vertiname vienas kitą, priimame kiekvieno mūsų skirtingumą, dirbame su partneriais tam, kad mūsų indėlis skatinant teigiamus pokyčius dėl vaikų augtų visame pasaulyje.

Kūrybiškumas

Esame atviri naujoms idėjoms, priimame pokyčius ir įvertiname riziką tam, kad galėtume plėtoti ilgalaikius sprendimus vaikams ir kartu su vaikais.

Sąžiningumas

Siekiame gyventi pagal asmeninio nuoširdumo ir tinkamo elgesio standartus, nerizikuojame savo reputacija ir visada elgiamės vadovaudamiesi vaiko gerovės principu.

Organizacijos tvarkos

Vaiko saugumo užtikrinimo politika – susipažinti.

Elgesio, užtikrinančio vaiko saugumą, kodeksas – susipažinti.

Pranešimų apie pastebėtus pažeidimus politika – susipažinti.

Pranešimų apie pastebėtus pažeidimus procedūros – susipažinti.

Kovos su sukčiavimu, kyšininkavimu ir korupcija politika bei procedūros – susipažinti.

Darbuotojų etikos kodeksas – susipažinti.

 

Informuokite mus apie pastebėtus pažeidimus!

Jei mūsų įgyvendinamų projektų, vaikų dienos centrų, padalinių ar pan. veikloje pastebėjote vaiko teisių pažeidimų ar korupcijos, praneškite apie tai mums užpildę šią konfidencialumą garantuojančią formą.

Noriu pranešti

Organizacijos struktūra

„Gelbėkit vaikus“ – tai visuomeninė organizacija (teisinė forma – asociacija), vienijanti daugiau nei 200 narių bei 20 padalinių. Organizacijai vadovauja generalinis direktorius, kurio veiklą prižiūri valdyba. Svarbiausi nutarimai organizacijoje yra priimami kasmet vykstančio narių suvažiavimo metu.

Nariai

Organizacijos nariu gali tapti kiekvienas vyresnis nei 14 m. asmuo, sutinkantis su Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje, LR vaiko teisių pagrindų įstatyme bei mūsų organizacijoje patvirtintomis vaiko saugumo užtikrinimo politikoje surašytomis nuostatomis ir mokantis nario mokestį. Nariai savanorystės pagrindu prisideda prie organizacijos veiklos, o Padalinių pirmininko deleguoti nariai dalyvauja kasmet rengiamuose suvažiavimuose, kuriuose balsuodami priima svarbius organizacijai sprendimus bei tvirtina organizacijos veiklos ataskaitas, finansines ataskaitas ir kitus organizacijai svarbius dokumentus.

Struktūriniai padaliniai

Organizacijos narius vienija savivaldybėse įkurti Struktūriniai padaliniai. Jų šiuo metu Lietuvoje veikia 20. Struktūrinio padalinio pirmininkas kuruoja narių veiklą, o padalinio nariai prisideda prie organizacijos veiklų, organizuoja paramos šeimoms teikimą, atstovauja mūsų organizaciją savivaldybės lygmeniu.

Valdyba

Organizacijos valdybos nariai renkami ir tvirtinami trejiems metams Visuotinio „Gelbėkit vaikus“ narių suvažiavimo metu. Išrinktasis Valdybos primininkas ir nariai teikia pasiūlymus Visuotiniam narių suvažiavimui, vykstančiam kartą per metus, taip pat tvirtina ir kontroliuoja Suvažiavimo metu priimtų sprendimų įgyvendinimą. Valdyba teikia pasiūlymus dėl organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklos strategijos, tvirtina programines veiklos kryptis, naujų padalinių steigimą, organizacijos metinį biudžetą. Taip pat Valdyba atstovauja visų „Gelbėkit vaikus“ narių interesus, tvirtina metinius organizacijos veiklos planus bei veiklos ir finansines ataskaitas.

Mūsų valdybą 2022 – 2025 m. sudaro:
Valdybos garbės pirmininkas Tadas Vizgirda.
Valdybos pirmininkė Liudovika Pakalkaitė.
Valdybos vicepirmininkė Jolanta Guzaitė Quintus.
Valdybos nariai: Rasa Berškienė, Marija Dautartaitė, Jurgita Brusokaitė, Rimantas Stanevičius, Alex Brans.

Generalinis direktorius

Organizacijos generalinį direktorių skiria ir jo veiklą prižiūri Valdyba. Generalinis direktorius yra atsakingas už skaidrų ir efektyvų organizacijos veiklos organizavimą, iškeltų tikslų siekimą. Generalinis direktorius atstovauja organizaciją LR ir tarptautinėse organizacijose, valstybės ir savivaldybių įstaigose, taip pat bendraujant su kitomis įmonėmis, asmenimis ar žiniasklaidoje.

Centrinis biuras

Organizacijos centrinis biuras yra atsakingas už efektyvų organizacijos išteklių surinkimą, paskirstymą bei naudojimą. Biure dirba organizacijos generalinis direktorius, administracija, darbuotojai, atsakingi už lėšų paiešką bei komunikaciją, vaikų dienos centrų bei pagalbos šeimoms kuravimą, pozityvios tėvystės bei kitų programų įgyvendinimą.