Palikimas testamentu

Skirti vaikams paramą galite ir savo testamentu 

Kiekvienas iš mūsų gali testamentu savo turtą palikti fiziniams ar juridiniams asmenims. Mes priimame testamentu paskirtus paveldėjimus ir tokiu būdu gautomis lėšomis finansuojame veiklas, skirtas vaikų gerovei užtikrinti.

Turto paveldėjimas

Paveldėti turtą galima pagal įstatymą arba testamentu. Jeigu asmuo nėra surašęs testamento, mirties atveju jo sukauptas turtas yra paveldimas vadovaujantis įstatymu.

Turto paveldėjimas pagal įstatymą

Turtą paveldint pagal įstatymą yra svarbi įpėdinių eilė, pagal kurią nusprendžiama, kas yra šio asmens turto paveldėtojai. Paveldint pagal įstatymą, lygiomis dalimis paveldi vienos eilės (aukščiausios) įpėdiniai:

 • pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;
 • antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;
 • trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;
 • ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;
 • penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);
 • šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).

Pagal įstatymą, antros eilės įpėdiniai paveldi tik tada, kai nėra pirmos eilės įpėdinių arba jie nepriima ar atsisako palikimo, taip pat tuo atveju, kai iš visų pirmos eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė  (palikėjas gali testamente nurodyti, kad iš visų ar dalies įpėdinių atima paveldėjimo teisę). Taip pat paveldėti neturi teisės asmenys, kurie tam tikrais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais priešingais teisei tyčiniais veiksmais sudarė teisinę padėtį, padarančią juos įpėdiniais. Trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos eilės įpėdiniai paveldi, kai nėra pirmesnės eilės įpėdinių, taip pat, kai šie įpėdiniai atsisakė palikimo arba iš jų atimta paveldėjimo teisė.

Išskirtinė tvarka paveldint pagal įstatymą taikoma mirusio asmens sutuoktiniui:

 • Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra);
 • Esant pirmos eilės įpėdiniams, sutuoktinis paveldi ¼ palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais;
 • Jeigu pirmos eilės įpėdinių nėra, o yra antros eilės įpėdinių, sutuoktiniui priklauso ½ palikimo;
 • Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą (kiti, žemesnės eilės įpėdiniai tokiu atveju nieko nepaveldi).

DĖMESIO: jeigu asmuo surašo testamentą, mirties atveju jo turtas yra paveldimas testamentu, o ne pagal įstatymą.

Testamentų tipai

Oficialieji testamentai – sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinti notaro.

Asmeniniai testamentai – testatoriaus (asmens, paliekančio savo turtą testamentu) ranka surašyti vientisi dokumentai, kuriuose nurodomas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data, vieta, testatoriaus valia ir jo parašas.

DĖMESIO! Rekomenduojame sudaryti oficialųjį testamentą (pas notarą). Taip sudarytas testamentas nepasimes bei bus sudarytas teisingai. Atkreipiame dėmesį, kad namų sąlygomis be notaro surašomi testamentai (asmeniniai testamentai) ne visada galioja, nes rašantieji dažnai pamiršta nurodyti testamento oficialumui ir galiojimui  būtiną informaciją – testamento sudarymo laiką, vietą ir pan. Taigi, sudarant testamentą pas notarą, išvengsite testamento surašymo klaidų bei jūsų testamentas bus tinkamai saugomas.

Turto paveldėjimas

Paveldint pagal testamentą, įpėdiniais gali būti:

 • fiziniai asmenys, esantys gyvi palikėjo mirties momentu, taip pat kurie buvo pradėti jam esant gyvam ir gimė po jo mirties, bei testamente įvardyti dar nepradėti asmenys, jiems gimus;
 • juridiniai asmenys (įmonės, savivaldybės, organizacijos ir kiti juridiniai vienetai), kurie egzistuoja palikėjo mirties momentu arba įsteigiami vykdant palikėjo testamente išreikštą valią.

Paprastai turtą testamentu galite skirti tam, kam esate nusprendęs, tačiau, jeigu palikėjas mirties metu turi vaikų, sutuoktinį ar tėvų, kuriems reikalingas išlaikymas, nepaisant to, kas parašyta testamente, šie žmonės gaus bent pusę turto, kurį būtų gavę, jei testamento nebūtų (t. y., galiojant paveldėjimo pagal įstatymą teisei). Tai vadinama privalomąja palikimo dalimi.

DĖMĖSIO! DĖL VISOS PATEIKTOS INFORMACIJOS BEI GALIMŲ JŪSŲ ATVEJO YPATUMŲ  REKOMENDUOJAME PASITARTI SU NOTARU.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas paveldės mano turtą, jeigu aš neturiu vaikų?

Jeigu jūs sudarysite testamentą, jame galėsite konkrečiai nurodyti, kam paliekate savo sukauptą turtą. Jeigu testamento nesudarysite, tuomet jūsų turtas bus paveldimas pagal įstatymą. Palikimas pagal įstatymą detaliai aprašytas skiltyje „Paveldėjimas pagal įstatymą“. Visgi, jeigu nesate surašęs testamento ir neturite giminaičių, kurie pagal „paveldėjimą pagal įstatymą“ turi teisę paveldėti jūsų turtą, tuomet jūsų sukauptas turtas atiteks valstybei.

Ar galiu testamentu organizacijai palikti tik dalį savo turto?

Testamente turtą galite palikti skirtingiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Organizacijai „Gelbėkit vaikus“ galite palikti konkrečią savo turto dalį, pvz., tik pinigus (ar konkrečią nurodytą sumą) banko sąskaitose arba tik konkretų nekilnojamąjį turtą (butą adresu Gatvės g. 10, Vilnius) ir pan. Kitą konkretų turtą arba neįvardintą turtą – kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Taip pat galima likusio testamentu nepaskirto turto konkrečiai nevardinti ir jo paveldėjimo nenumatyti. Tokiu atveju jis būtų paveldimas pagal įstatymą (žr. skiltyje „Paveldėjimas pagal įstatymą“).

Pavyzdžiai:

Man priklausiančią namo dalį, adresu Gatvės g. 15, palieku Sandrai Pavardenei.

Butą, adresu Gatvės g. 10, Vilnius, palieku organizacijai „Gelbėkit vaikus“.

Visą likusį kitą turtą palieku Jonui Pavardeniui.

Arba

Butą, adresu Gatvės g. 10, Vilnius, palieku organizacijai „Gelbėkit vaikus“. (Tokiu atveju visas likęs turtas būtų paveldimas pagal įstatymą.)

Ar galiu palikti turto organizacijoms ar kitiems juridiniams/fiziniams asmenims, nors turiu vaikų?

Pirmiausia rekomenduojame pasirūpinti savo vaikais ir artimaisiais. Visgi, jeigu manote, jog jūsų artimieji gali pasirūpinti savimi patys, dalį turto (ar visą) galite testamente palikti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Šiuo atveju, patartina šalia testamento palikti paaiškinamąjį raštą arba vaizdo medžiagą, kurioje nupasakotumėte, kodėl priėmėte tokį sprendimą. Tokiu atveju jūsų giminaičiams nekils klausimų – ypatingai, jeigu apie šį sprendimą neketinate informuoti savo giminaičių iš anksto.

Visgi, jeigu po jūsų mirties bus pripažinta, kad jūsų vaikams, sutuoktiniui ar tėvams reikia išlaikymo, jie paveldės bent pusę tos turto dalies, kurią jie būtų paveldėję pagal įstatymą (privalomoji palikimo dalis).

Jeigu jau skyriau testamente savo turto organizacijai „Gelbėkit vaikus“, ar aš galiu apsigalvoti ir pakeisti savo testamentą?

Taip, testamentą galite pakeisti bet kada. Galioja paskutinis jūsų sudarytas/pasirašytas testamentas. Taip pat galite testamentą panaikinti ir nesudaryti naujo testamento, tokiu atveju bus paveldima pagal įstatymą.

Ką organizacija „Gelbėkit vaikus“ darys su mano parama?

Mums priėmus paveldėjimą, jūsų turtas bus parduotas, o gautos pajamos skiriamos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veikloms, skirtoms vaikų gerovei užtikrinti, finansuoti. Tai gali būti vaikų dienos centrų išlaikymas, kita materialinė pagalba sunkumų patiriančioms vaikų turinčioms šeimoms, psichologinės pagalbos vaikams teikimas, pozityvios tėvystės ugdymas, patyčių prevencijos programos, vaiko teisių atstovavimas bei kitos veiklos, siekiant vaikų gerovės (visos galimos finansuoti veiklos aprašytos organizacijos įstatuose). Dalis pajamų taip pat bus skiriama teisinėms (paveldėjimo priėmimo) bei paramos administravimo išlaidoms padengti.

Kas nutiks, jeigu organizacija „Gelbėkit vaikus“ bus įrašyta mano testamente, bet paveldėjimo metu jau nebevykdysite savo veiklos?

Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, organizacijos likvidavimo atveju, jos turtą ir lėšas perimtų kita panašią veiklą vykdanti organizacija.

Kaip sudaryti oficialųjį testamentą?

Dėl oficialiojo testamento sudarymo kreipkitės į notarą. Notarų kontaktus rasite čia: www.notarurumai.lt/notarai/pagal-biurus.

Kiek kainuoja sudaryti testamentą?

Už testamento patvirtinimą notaras turi teisę imti nuo 5,79 iki 28,96 EUR atlygį. Atlygis skirtinguose notarų biuruose gali svyruoti, tačiau neturėtų viršyti nustatytų maksimalių ribų. Už asmeninio testamento ar oficialiajam prilygstančio testamento saugojimą imamas papildomas 8,69 EUR atlygis.

Turite klausimų? Susisiekite!

Lėšų paieškos vadovė

zivile.zviniene@savethechildren.org

+370 648 03441