Privatumo politika

PARAMOS DAVĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Galioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d.

Ši Privatumo politika reglamentuoja Paramos teikėjo asmens duomenų tvarkymo principus
(toliau – Principai), kaip visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ (toliau – Organizacija arba
visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“) tvarko paramos teikėjų, fizinių asmenų, asmens
duomenis.

Šie Principai taikomi visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir paramos teikėjų
(Principuose dar vadinamų duomenų subjektais) tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su
paramos teikėjais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

1. SĄVOKOS

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai juridinis asmuo, kurio juridinis kodas yra
190780953, registruota buveinė yra Lietuvoje ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

Duomenų subjektai – šiame kontekste išskirtinai paramos teikėjai ir kiti fiziniai asmenys, kurie
dalyvauja Organizacijos veikloje ar kaip nors kitaip yra susiję su Organizacijos veikla ir/ar teikia
piniginę ar kitokios formos paramą naudodamiesi Organizacijos tinklalapiu ir/ar elektronine
parduotuve bei šiuos jų asmens duomenis tvarko Organizacija.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Duomenų subjektu.

Duomenų valdytojas – šių Principų rėmuose Duomenų valdytojas yra Organizacija, kadangi nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Organizacijos vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant
rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Profiliavimas – bet kokios formos asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys
naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus.

Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto
duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis
sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu
būdu siūlyti asmenims aukoti Organizacijos veikloms.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šiuose Principuose pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip Organizacija tvarko Asmens
duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir
kituose susijusiuose dokumentuose, taip pat Organizacijos interneto
svetainėje www.gelbekitvaikus.lt.

2.2. Organizacija užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų
reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis
nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio
neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3. Asmens duomenų tvarkymui Organizacija gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais
atvejais Organizacija imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų
tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Organizacija nurodymų ir galiojančių teisės
aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.4. Organizacija siekdama užtikrinti visavertes paslaugas internetinėje svetainėje naudoja
slapukus (angl. cookies). Šiuo būdu gautą informaciją naudoja asmens atpažinimui, kaip
ankstesnio svetainės naudotojo, kaupia svetainės lankomumo statistiką. Jei duomenų subjektas
naudojasi Organizacijos internetine svetaine jis sutinka su Organizacijos asmens duomenų
tvarkymo principais. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų naudojami slapukai, tokiu
atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos.

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

3.1. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš duomenų subjekto
veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų
valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka
Organizacija, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

3.1.1. Duomenys, susiję su paramos skyrimu – Vardas, Pavardė, asmens kodas (jei pateikiamas),
banko sąskaitos numeris, paramos suma.

3.1.2. Duomenys ryšiams – Vardas, Pavardė, asmeninis el. pašto adresas, asmeninis telefono
numeris (jei pateikiamas), gyvenamosios vietos adresas (jei pateikiamas).

3.1.3. Finansiniai duomenys – duomenys apie skirtą paramą, jos teikimo periodiškumą ir dydį.

3.1.4. Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – Organizacijos
lėšų paieškos ar kitų tiesioginės rinkodaros akcijų vietose tiesiogiai, bendraujant su paramos
teikėju telefonu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose ar
pan. gauti asmens duomenys. Duomenys, susiję su paramos teikėjo lankymusi internetinėje
svetainėje arba naudojantis kitais Organizacijos aukojimo kanalais.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. Užtikrinti, kad parama būtų teikiama ir gaunama tinkamai ir skaidriai;

4.2. Teikti informaciją apie gautos paramos panaudojimą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;

4.3. Teikti ataskaitas bei informuoti apie Organizacijos veiklą;

4.4. Vykdyti lėšų paieškos šaltinių plėtrą (tiesioginė rinkodara);

4.5. Informuoti visuomenę (veiklos pristatymas, visuomenės nuomonės formavimas, edukacija,
paramos panaudojimo pristatymas, vaikų atstovavimas ir pan.);

4.6. Palaikyti santykius su paramos teikėjais (grįžtamojo ryšio palaikymas);

4.7. Atitikti LR įstatymų nuostatas;

4.8. Užtikrinti tinkamą Organizacijos finansų ir apskaitos vedimą bei tinkamą įsipareigojimo
paramos teikėjams vykdymą;

4.9. Užtikrinti gautos paramos skaidrų panaudojimą ir pagrįstumą;

4.10. Užtikrinti galimybę nepriklausomiems auditoriams gauti visą aktualią informaciją,
reikalingą Organizacijos auditui atlikti;

4.11. Užtikrinti IT sistemų duomenų tvarkymą;

4.12. Suteikti paramą Organizacijos veikloms.

5. PROFILIAVIMAS | TIESIOGINĖ RINKODARA

5.1. Organizacijoje vykdomas profiliavimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu
automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras duomenų subjekto asmenines savybes ir taip
išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens pasirinkimus ir pan.

5.2. Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama
Organizacijos teisėtu interesu. Organizacija užtikrina paramos teikėjui galimybę valdyti savo
privatumo nustatymus.

5.3. Organizacija gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjektą. Statistiniai duomenys
segmentų/profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su
Organizacijos turimais duomenimis.

5.4. Duomenų subjektas sutikdamas gauti naujienlaiškius ar kitus tiesioginės rinkodaros
pasiūlymus, patvirtina, kad pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi bei jis yra ne
jaunesnis kaip 16 metų amžiaus.

5.5. Organizacija siunčia naujienas apie savo veiklą, pasiūlymus bei kitą reklaminę medžiagą tik
turėdama Duomenų subjekto sutikimą gauti šią informaciją.

5.6. Jeigu Duomenų subjektas išreiškė sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus
elektroniniu paštu, Organizacija norėdama suprasti, ar informacija, kuri yra siunčiama, yra
aktuali, renka statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškis buvo
perskaitytas, kada ir kiek kartų, ar persiųstas kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį
(jo vietą) buvo naudojama).

5.7. Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus, bus saugomi tol, kol
Duomenų subjektas neišreikš valios nebegauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

6. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

6.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas
(pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, Organizacija
priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

6.2. Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; Organizacijos įgalioti duomenų tvarkytojai.

6.3. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš
tokių registrų.

6.4. Kiti asmenys, susiję su Organizacijos paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, pašto
paslaugų teikėjai ir pan.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisės aktų
nustatyta tvarka ar elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį,
patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie tai, ar Organizacija tvarko
duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

7.2. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Organizaciją su prašymu ir
Organizacija nedelsdama ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius tvarkomus asmens
duomenis.

7.3. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7.4. Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Organizacijos, raštu ar
bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų
teikėjui (duomenų perkeliamumas).

7.5. Apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, vadovaujantis taikomais
teisės aktais.

7.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas
Organizacijos ar trečiųjų šalių teisėtais interesais.

7.7. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant
profiliavimą.

7.8. Bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7.9. Organizacija šias duomenų subjekto teises mielai įgyvendina, jei duomenų subjektas
kreipiasi į Organizaciją raštu arba susisiekia šių Principų 8 punkte nurodytais kontaktais. Jei
duomenų subjektas mano, kad Organizacijos asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių
teisės aktų, rekomenduojame kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

8. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

8.1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Organizacija, siekdamas pateikti paklausimus,
atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus
dėl asmens duomenų tvarkymo.

8.2. Organizacijos kontaktiniai duomenys skelbiami internetinėje svetainėje www.gelbekitvaikus.lt.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Duomenų subjektai su šiais Principais gali susipažinti Organizacijos internetinėje
svetainėje www.gelbekitvaikus.lt.

9.2. Organizacija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodama
duomenų subjektą apie pakeitimus interneto svetainėje, el. paštu ne vėliau kaip prieš 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

9.3. Šis dokumentas galioja su naujaisiais pakeitimais, patvirtintais 2024 m. birželio 5 d.