Privatumo politika

PARAMOS DAVĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Galioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d.

Šiuose Paramos davėjo asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – Principai) pateikiama informacija, kaip visuomeninė organizacija Organizacija tvarko paramos davėjų, fizinių asmenų, asmens duomenis.

Šie Principai taikomi visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ (toliau – Organizacija) ir paramos davėjų (Principuose dar vadinamų duomenų subjektais) tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su paramos davėjais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

1. SĄVOKOS

Visuomeninė organizacija Organizacija – tai juridinis asmuo, kurio juridinis kodas yra 190780953, registruota buveinė yra Lietuvoje ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

Duomenų subjektai – šiame kontekste išskirtinai paramos davėjai ir kiti fiziniai asmenys, kurie dalyvauja Organizacijos veikloje ar kaip nors kitaip yra susiję su Organizacijos veikla ir/ar teikia piniginę ar kitokios formos paramą naudodamiesi Organizacijos tinklalapiu ir/ar elektronine parduotuve bei šiuos jų asmens duomenis tvarko Organizacija.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Duomenų subjektu.

Duomenų valdytojas – šių Principų rėmuose Duomenų valdytojas yra Organizacija, kadangi nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Organizacijos vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Profiliavimas – bet kokios formos asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus.

Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims aukoti Organizacijos veikloms.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šiuose Principuose pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip Organizacija tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose susijusiuose dokumentuose, taip pat Organizacijos interneto svetainėje www.gelbekitvaikus.lt.

2.2. Organizacija užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3. Asmens duomenų tvarkymui Organizacija gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Organizacija imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Organizacija nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.4. Organizacija siekdama užtikrinti visavertes paslaugas internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies). Šiuo būdu gautą informaciją naudoja asmens atpažinimui, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, kaupia svetainės lankomumo statistiką. Jei duomenų subjektas naudojasi Organizacijos internetine svetaine jis sutinka su Organizacijos asmens duomenų tvarkymo principais. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų naudojami slapukai, tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. 

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

3.1. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Organizacija, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

3.1.1. Duomenys, susiję su paramos skyrimu – Vardas, Pavardė, asmens kodas (jei pateikiamas), banko sąskaitos numeris, paramos suma.

3.1.2. Duomenys ryšiams – Vardas, Pavardė, asmeninis el. pašto adresas, asmeninis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas (jei pateikiamas).

3.1.3. Finansiniai duomenys – duomenys apie skirtą paramą, jos dažnumą.

3.1.4. Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – Organizacijos lėšų paieškos ar kitų tiesioginės rinkodaros akcijų vietose tiesiogiai, bendraujant su paramos davėju telefonu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, socialiniuoe tinkluose ar pan. gauti asmens duomenys. Duomenys, susiję su paramos davėjo lankymusi internetinėje svetainėje arba naudojantis kitais Organizacijos aukojimo kanalais.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. Užtikrinti, kad parama būtų teikiama ir gaunama tinkamai ir skaidriai;

4.2. Teikti informaciją apie gautos paramos panaudojimą, siųsti naujienlaiškius.

4.3. Teikti ataskaitas bei informuoti apie problemas, su kuriomis susiduria vaikai;

4.4. Vykdyti lėšų paieškos šaltinių plėtrą (tiesioginė rinkodara);

4.5. Informuoti visuomenę (veiklos pristatymas, visuomenės nuomonės formavimas, edukacija, paramos panaudojimo pristatymas, vaikų atstovavimas ir pan.);

4.6. Palaikyti santykius su paramos davėjais (grįžtamojo ryšio palaikymas);

4.7. Atitikti LR įstatymų nuostatas;

4.8. Užtikrinti tinkamą Organizacijos finansų ir apskaitos vedimą bei tinkamą įsipareigojimo paramos davėjams vykdymą;

4.9. Užtikrinti gautos paramos skaidrų panaudojimą ir pagrįstumą;

4.10. Užtikrinti galimybę nepriklausomiems auditoriams gauti visą aktualią informaciją, reikalingą Organizacijos auditui atlikti;

4.11. Užtikrinti IT sistemų duomenų tvarkymą;

4.12. Suteikti paramą Organizacijos veikloms.

5. PROFILIAVIMAS | TIESIOGINĖ RINKODARA

5.1. Organizacijoje vykdomas profiliavimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras duomenų subjekto asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens pasirinkimus ir pan.

5.2. Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama Organizacijos teisėtu interesu. Organizacija užtikrina paramos davėjui galimybę valdyti savo privatumo nustatymus.

5.3. Organizacija gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjektą. Statistiniai duomenys segmentų/profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su Organizacijos turimais duomenimis.

5.4. Duomenų subjektas sutikdamas gauti naujienlaiškius ar kitus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, patvirtina, kad pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi bei jis yra ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus.

5.5. Organizacija siunčia naujienas apie savo veiklą, pasiūlymus bei kitą reklaminę medžiagą tik turėdama Duomenų subjekto sutikimą gauti šią informaciją.

5.6. Jeigu Duomenų subjektas išreiškė sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, Organizacija norėdama suprasti, ar informacija, kuri yra siunčiama, yra aktuali, renka statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų, ar persiųstas kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) buvo naudojama).

5.7. Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus, bus saugomi tol, kol Duomenų subjektas neišreikš valios nebegauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

6. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

6.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, Organizacija priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

6.2. Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; Organizacijos įgalioti duomenų tvarkytojai.

6.3. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

6.4. Kiti asmenys, susiję su Organizacijos paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai ir pan.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie tai, ar Organizacija tvarko duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

7.2. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Organizaciją su prašymu ir Organizacija nedelsdama ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius tvarkomus asmens duomenis.

7.3. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7.4. Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Organizacijos, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

7.5. Apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, vadovaujantis taikomais teisės aktais.

7.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Organizacijos ar trečiųjų šalių teisėtais interesais.

7.7. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

7.8. Bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7.9. Organizacija šias duomenų subjekto teises mielai įgyvendina, jei duomenų subjektas kreipsiasi į Organizaciją raštu arba susisiekia šių Principų 8 punkte nurodytais kontaktais. Jei duomenų subjektas mano, kad Organizacijos asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, rekomenduojame kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

8. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

8.1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Organizacija, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

8.2. Organizacijos kontaktiniai duomenys skelbiami internetinėje svetainėje www.gelbekitvaikus.lt.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Duomenų subjektai su šiais Principais gali susipažinti Organizacijos internetinėje svetainėje www.gelbekitvaikus.lt.

9.2. Organizacija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodama duomenų subjektą apie pakeitimus interneto svetainėje, el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

9.3. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.